Lidl Big on quality

LIDL NEWYDD AR GYFER CEI CONNAH

Hoffai Lidl agor siop newydd yng Nghei Connah, ar safle hen siop Somerfield/Co-op ar y Stryd Fawr. Cyn i ni gyflwyno cais cynllunio ar gyfer y cynigion i Gyngor Sir y Fflint, hoffem wybod beth yw barn y gymuned leol am y cynlluniau.

I ddweud eich dweud, llenwch y ffurflen adborth ar-lein yma.

A NEW LIDL FOR CONNAH’S QUAY

Lidl would like to open a new store in Connah’s Quay, on the site of the former Somerfield/Co-op store on High Street. Before we submit a planning application for the proposals to Flintshire County Council, we would like to know what the local community thinks of the plans.

To have your say, please complete the online feedback form here.

Example Lidl store Siop Lidl enghreifftiol / Example Lidl store
Lidl alcohol in store

Y cynigion / The proposals

Proposed site for new Lidl store at Connah's Quay

Mae Lidl yn cynnig buddsoddiad sylweddol yng Nghei Connah a fydd yn adfywio’r safle tir llwyd amlwg hwn ac yn darparu siop fodern newydd, 1,414 metr sgwâr, sy’n cynnig gwell dewis lleol, yn ogystal â’ch holl hoff gynnyrch o safon uchel am brisiau isel Lidl. Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • Ailddatblygu’r safle’n helaeth, gan ddod â’r safle adfeiliedig presennol yng nghanol Cei Connah yn ôl i ddefnydd economaidd . Disodli’r adeilad presennol â siop Lidl newydd sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, gan ddarparu amgylchedd siopa eang a deniadol i gwsmeriaid, a gwell cyfleusterau i gyd-weithwyr Lidl
  • Adnewyddu’r ardaloedd allanol a’r maes parcio presennol i ddarparu 160 o lefydd parcio, gan gynnwys saith lle parcio hygyrch a deg lle parcio i rieni a phlant
    Bydd llefydd i barcio beiciau’n ddiogel yn cael eu darparu yn agos at fynedfa’r
  • Cyfleusterau modern yn y siop, gan gynnwys becws poblogaidd Lidl, toiledau i gwsmeriaid a llefydd talu gyda chownteri hirach
  • Nodweddion amgylcheddol gwell, gan gynnwys paneli solar (ffotofoltäig) ar y to a mannau Gwefru Cerbydau Trydan yn y maes parcio, gyda’r seilwaith wedi’i adeiladu i alluogi gosod rhagor o fannau gwefru cerbydau trydan wrth i’r galw gynyddu. Mae gan Lidl ymrwymiad parhaus i wella cynaliadwyedd ei siopau presennol a’i siopau newydd, ac i gyrraedd y targedau y mae wedi’u gosod i leihau faint o wastraff y mae’r siop yn ei gynhyrchu.

Bydd y llefydd parcio ceir y tu mewn i’r llinell ddotiog las yn cael eu cadw fel llefydd parcio gan Gyngor Sir y Fflint at ddefnydd y cyhoedd.

 

Lidl is proposing a significant investment at Connah’s Quay which will regenerate this prominent, brownfield site and provide a new modern 1,414 sq. m Lidl store, offering improved local choice and all of your favourite high-quality products at Lidl’s low prices. The plans include:

  • Extensive redevelopment which will bring back into economic use this currently derelict, gateway site in the centre of Connah’s Quay. Replacement of the existing building with a new, energy efficient Lidl store, providing a spacious and attractive shopping environment for customers, and better facilities for Lidl colleagues
  • Refurbishment of the external areas and the existing car park to provide 160 parking spaces, including seven accessible spaces, 10 parent and child spaces. Secure cycle parking will be provided close to the store entrance
  • Modern in-store facilities, including Lidl’s popular bakery, customer toilets and longer-style tills
  • Enhanced environmental features, including solar (photovoltaic) panels on the roof and Electric Vehicle Charging points in the car park with the infrastructure built in to enable further EVC spaces to be installed as demand increases. Lidl has an ongoing commitment to enhance the sustainability of its existing and new stores, and to meet the targets it has set to reduce the amount of waste the stores generate.

The car parking areas within the blue dotted line will be retained as car parking by Flintshire County Council for public use.

Lidl frozen food

Ynghylch Lidl

Ers sefydlu ei hun ym Mhrydain ym 1994, mae Lidl wedi profi twf parhaus ac erbyn heddiw mae ganddi dros 25,000 o weithwyr, dros 860 o siopau a 13 o ganolfannau dosbarthu yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae cyfrifoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd wrth wraidd gweithrediadau dyddiol y cwmni, gyda’r cwmni’n rhoi pwyslais cryf ar ei gyfrifoldeb dros bobl, cymdeithas a’r amgylchedd.

 

About Lidl

Since establishing itself in Great Britain in 1994, Lidl has experienced continuous growth and today has over 25,000 employees, over 860 stores and 13 distribution centres in England, Scotland and Wales. Social responsibility and sustainability are at the core of the company’s daily operations, with the company placing a strong emphasis on its responsibility for people, society and the environment.

Lidl checkout staff and customer

New job opportunities for local people

Lidl GB has long been committed to increasing wages in line with the cost of living, with a combined investment of over £50 million into hourly wages over the past five years. From March 2022, the retailer made its biggest ever investment into colleague wages, making it one of the highest paying supermarkets in the UK. The commitment of £18 million has seen entry-level pay rise from £9.50 to £10.10 per hour outside of London and £10.85 to £11.35 within the M25, with colleagues earning up to £11.40 and £12.25 respectively, depending on length of service. Lidl also do not offer zero hour contracts.

Lidl staff

Cynaliadwyedd

Mae gan Lidl ymrwymiad parhaus i wella cynaliadwyedd ei siopau presennol a’i siopau newydd, ac i gyrraedd y targedau y mae wedi’u gosod i leihau faint o wastraff y mae’r siopau yn ei gynhyrchu. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae rhaglen fuddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd yn cael ei chyflwyno i osod cyfleusterau ailgylchu i gwsmeriaid y tu mewn i siopau, a mannau Gwefru Cerbydau Trydan mewn siopau presennol a phob siop newydd.

Sustainability

Lidl has an ongoing commitment to enhance the sustainability credentials of all of its existing and new stores and meeting the targets it has set for reducing the waste that stores generate.  As part of this commitment, a multi-million pound investment programme is being rolled out to install customer recycling facilities inside stores, and Electric Vehicle Charging Points at existing and all new stores.

Fresh produce
Lidl food

Y camau nesaf / Next steps

Cyn i ni gyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir y Fflint, byddwn yn ystyried yr holl adborth sy’n dod i law. Bydd newidiadau’n cael eu gwneud i’r cynigion lle bo hynny’n bosibl ac yn briodol. Ein bwriad yw cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Fflint yn ystod yr wythnosau nesaf.

Before we submit a planning application to Flintshire County Council, we will consider all the feedback we receive. Changes will be made to the proposals where possible and appropriate. We intend to submit a planning application to Flintshire County Council in the coming weeks.

Lidl bakery

Cysylltu â ni / Contact us


0800 089 0361

Example Lidl store Siop Lidl enghreifftiol / Example Lidl store